Privacy Policy

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens binnen onze praktijk (AVG)

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als regelgeving ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze regelgeving heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene op wie de gegevens betrekking hebben bepaalde rechten. Naast deze algemene regelgeving gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Doornbos Fysio Groep

In onze paramedische praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, vanwege het nakomen van wettelijke verplichtingen en in verband met de financiële afhandeling van uw behandelingen.

 

De plichten van de praktijk

De AVG verplicht ons om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie van patiënten.  Onze praktijk gaat hier als volgt mee om:

 • Uw gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid, de klinimetrie wordt geannonimiseerd via een beveiligde verbinding naar de landelijke database gestuurd;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Doornbos Fysio Groep hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene (patiënt)

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of er persoonsgegevens van u verwerkt worden en welke.
 • Het recht op inzage in en een afschrift van uw gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 

Overdracht van medische gegevens

Het recht van patiënten om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder is een nieuw recht onder AVG. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.

Welke gegevens wel

De persoonsgegevens die u als patiënt zelf en actief heeft verstrekt. Dat geldt ook voor de gegevens die indirect door u zijn verstrekt door gebruik te maken van een dienst of een apparaat dat gegevens vastlegt (denk aan onze David-apparatuur, een bloeddrukmeter etc.).

Welke gegevens niet

Conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen die de fysiotherapeut op basis van de door u verstrekte informatie vaststelt, vallen niet onder de overdrachtsplicht.

Een overzicht van de medische gegevens waarvoor het overdrachtsrecht geldt, wordt door uw fysiotherapeut persoonlijk aan u  overgedragen of  per aangetekende post naar uw huisadres gestuurd. Dit dient binnen een maand na uw verzoek plaats te vinden.

 

Gebruikmaking van rechten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk bij uw behandelaar kenbaar maken. De behandelend fysiotherapeut zal de benodigde actie ondernemen.

Mochten wij uw verzoek niet kunnen inwilligen, dan zal dit schriftelijk met opgave van reden(en) aan u kenbaar worden gemaakt.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Bij doorgifte van persoonsgegevens aan derden, zoals huisartsen/verwijzers en overige dienstverleners,  of bij inschakeling van andere partijen voor de verwerking van persoonsgegevens is uw (mondelinge) toestemming vereist. Deze toestemming wordt vastgelegd in uw dossier.

 

Verwerkingsregister

In het verwerkingsregister van onze praktijk is aangegeven welke partijen vallen onder de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens op grond van de WGBO en waarvoor derhalve geen specifieke toestemming hoeft te worden gevraagd aan de patiënt. Ook bij gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer gevreesd moet worden voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde, is geen specifieke toestemming noodzakelijk voor verstrekking van informatie aan andere zorgverleners.

Tevens wordt in dit register weergegeven voor welke partijen wel uw toestemming vereist is voor de verwerking van uw (persoons)gegevens.

Het verwerkingsregister is op aanvraag bij uw behandelend fysiotherapeut ter inzage beschikbaar.